Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. USŁUGI
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 7. OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • 1.1. Operatorem Serwisu Buily.pl jest Dotcom River Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, prowadząca działalność pod adresem ul. Szybowcowa 31 54-130 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział KRS 0000314112 o numerze NIP 8971747125 oraz Regon 020834882, reprezentowana przez Prezesa Zarządu (Operator). Operator jest usługodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z dnia 9 września 2002 - z późniejszymi zmianami).
  • 1.2. Operator Serwisu świadczy usługi polegające na kojarzeniu ofert Reklamodawców i Partnerów, którzy chcą wyświetlać reklamy Reklamodawców na swoich stronach internetowych. Usługi świadczone przez Operatora mają zapewnić Reklamodawcom jak najniższą cenę, z uwzględnieniem warunków panującej konkurencji, przy możliwie maksymalnym zysku Partnerów i jak najlepszej konwersji reklamy na zwiększenie sprzedaży produktów. Aby uzyskać taki efekt, Operator dołoży wszelkich starań, by świadczone przez niego usługi były jak najwyższej jakości.
  • 1.3. Treści umieszczone w Serwisie a dotyczące profilu Usług świadczonych przez Operatora są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu, a w szczególności ze świadczonych za jego pomocą przez Operatora usług (Usługi) mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (Użytkownicy Zarejestrowani / Użytkownicy Serwisu). Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przeglądarki internetowej, z których rekomendowane to:
   • Chrome wersja 11 lub wyższa,
   • Firefox wersja 4 lub wyższa,
   • Internet Explorer wersja 8 lub wyższa,
   • Opera wersja 11 lub wyższa,
   • Safari wersja 5 lub wyższa.
  • 1.4. Zasoby oraz Usługi Serwisu Buily.pl mogą być wymieniane i współdzielone z zasobami i usługami świadczonymi przez tego samego Operatora za pomocą innych serwisów.
  • 1.5. Rejestracja w Serwisie Buily.pl jest całkowicie bezpłatna dla wszystkich użytkowników i jest równoznaczna z wyrażeniem przez wypełniającego formularz rejestracyjny użytkownika chęci zawarcia z Operatorem stosownej umowy w przedmiocie Usług, o których mowa w Punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu.
  • 1.6. Szczegółowe stosunki prawne w zakresie Usług realizowanych przez Operatora dla poszczególnych grup użytkowników, przy czym mowa tu o usługach realizowanych dla:
   • Reklamodawców (Firmy),
   • Partnerów prowadzących działalność gospodarczą (Firmy),
   • Partnerów nie prowadzących działalności gospodarczej (Osoby Prywatne),
   są regulowane za pomocą odrębnych Umów.
  • 1.7. Umowy, o których mowa w punkcie uprzednim to:
   • Umowa o świadczenie usług dla Reklamodawców (Firmy)
   • Umowa o świadczenie usług dla Partnerów (Firmy)
   • Umowa o świadczenie usług dla Partnerów (Osoby Prywatne)
  • 1.8. Niektóre pojęcia, a w szczególności “Usługa” mają różne definicje w zależności od tego, kto dokonuje rejestracji. Kwestie te regulowane są w poszczególnych Umowach, gdzie są również zawarte reguły kolizyjne.
  • 1.9. W pozostałym zakresie definicje użyte we wszelkich dokumentach prawnych dostępnych w ramach Serwisu Buily.pl mają znaczenie opisane w punkcie 2.
  • 1.10. Żadne z treści, które są prezentowane w Serwisie Użytkownikom niezarejestrowanym i/ lub niezalogowanym, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane takim Użytkownikom służą jedynie celom informacyjnym.
  • 1.11. Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2011r.
 • 2. DEFINICJE

  • Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
  • Regulamin - niniejszy dokument stanowiący regulamin, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenia usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z dnia 9 września 2002 - z późniejszymi zmianami). Regulamin stanowi też swoistą umowę ramową w ramach której zawierane są szczegółowe Umowy dotyczące konkretnych usług świadczonych przez Operatora dla Reklamodawców i Partnerów.
  • Operator (Usługodawca) - usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenia usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z dnia 9 września 2002 - z późniejszymi zmianami), jak również strona poszczególnych Umów dotyczących konkretnych usług świadczonych przez Operatora dla Reklamodawców i Partnerów.
  • Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem Buily.pl, za pomocą którego Operator świadczy usługi oraz pozyskuje Reklamodawców i Partnerów poprzez zawarcie stosownych Umów drogą elektroniczną.
  • Reklamodawca - użytkownik, który zarejestrował w Serwisie Konto/Profil Reklamodawcy, tym samym zawierając z Operatorem stosowną szczegółową umowę w przedmiocie wyświetlania Reklam od Reklamodawcy na Witrynach Partnerów Operatora.
  • Partner (Wydawca) - użytkownik, który zarejestrował w Serwisie Konto/Profil Partnera (Wydawcy) a tym samym zawarł z Operatorem stosowną szczegółową Umowę w przedmiocie zamieszczania na Witrynach Partnera (Wydawcy) Reklam pochodzących od Reklamodawców wyświetlanych przez Kod Reklamowy w postaci Form Reklamowych z których możliwe są Przekierowania Odwiedzających.
  • Użytkownik Zarejestrowany / Użytkownik Serwisu - Reklamodawca lub Partner (Wydawca).
  • Usługobiorca - każdy użytkownik, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) Użytkownik Zarejestrowany.
  • Firma - osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą i nie będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  • Konsument - osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  • Witryna - strona należąca do zbioru stron internetowych znajdujących się pod wspólną nazwą danej domeny najwyższego stopnia (chodzi o domeny krajowe lub funkcjonalne).
  • Zdolność Reklamowa - ustalenie, czy do treści Witryny da się dobrać adekwatne kontekstowo Reklamy Produktów (pochodzące od Reklamodawców), co zapewni Partnerowi (Wydawcy) większą liczbę Przekierowań a Reklamodawcom przyniesie odpowiednio wysoki stopień konwersji. Zdolność Reklamową Witryny wyłączają treści naruszające prawo, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, a także treści stanowiące obrazę etyki, dobrego smaku lub moralności (ujmowanych w kontekście powszechnie przyjętych w naszym kraju norm obyczajowych).
  • Przekierowanie - jednorazowe wyświetlenie Witryny Reklamodawcy w przeglądarce Odwiedzającego w następstwie kliknięcia na Reklamę wyświetlaną przez Operatora w Formie Reklamowej na Witrynie Partnera; Przekierowania wykonane z jednego adresu IP wykonane w ramach tej samej Reklamy, w przeciągu krótszym niż 12 godzin, niezależnie od ich liczby, uważa się za jednorazowe (jedno przekierowanie).
  • Kod Reklamowy - kod wyświetlający Formę Reklamową lub (tymczasowo) testujący Witrynę Partnera pod kątem zdolności reklamowej.
  • Forma Reklamowa - element graficzny i/lub tekstowy i/lub audiowizualny wyświetlany przez Operatora na Witrynie Partnera zawierający Reklamy pochodzące od Reklamodawców; w wyniku kliknięcia przez Odwiedzającego na reklamę następuje Przekierowanie.
  • Reklama - informacja o Produkcie Reklamodawcy wyświetlana na Witrynach Partnerów w Formach Reklamowych w modelu rozliczeniowym opartym na CPC.
  • Produkt - produkty lub usługi reklamowane przez Reklamodawcę; przez Produkt rozumie się też wszelkie informacje handlowe odnośnie produktów i usług reklamowanych przez Reklamodawcę, jak i wszelie informacje odnośnie samego Reklamodawcy, jego oferty, profilu działalności i/lub prowadzonej przez niego Witryny (np. sklepu).
  • Cookie/Cookies - niewielkie pliki zapisywane na lokalnym dysku Odwiedzających, pozwalające Operatorowi m. in. ustalać z Witryny którego Partnera doszło do Przekierowania na Witrynę danego reklamodawcy i prowadzić z tego tytułu odpowiednie rozliczenia z Użytkownikami Serwisu; pliki te pozwalają także Operatorowi zapobiegać i zwalczać Fraud.
  • ID - ciąg alfanumeryczny, unikalny kod przypisany każdemu Użytkownikowi Serwisu.
  • Panel Sterowania - indywidualny panel www, dostępny dla każdego Użytkownika Serwisu i pozwalający mu indywidualnie i w sposób zautomatyzowany ustalić z Operatorem parametry transakcji przeprowadzanych w ramach usług świadczonych przez Operatora - zgodnie z zawartą szczegółową Umową i Specyfikacją Techniczną. Panel Sterowania w ramach Kona pozwala na odpowiednie konfigurowanie Konta oraz Profili Użytkowników (Reklamodawców i Partnerów).
  • Profil Użytkownika Serwisu - kontekst w jakim dany Użytkownik Serwisu działa w ramach Serwisu, determinujący rodzaj usług z których może korzystać i które może konfigurować Użytkownik Serwisu. W szczególności zaś ten sam Użytkownik Serwisu, po zawarciu odpowiednich Umów szczegółowych z Operatorem może działać w ramach Serwisu zarówno jako Reklamodawca (Profil Reklamodawcy), jak i jako Partner (Profil Wydawcy).
  • Integracja - przesłanie lub udostępnienie przez Użytkownika Serwisu do Profilu Użytkownika pliku o zadanych parametrach, zgodnie ze szczegółową Umową i Specyfikacją Techniczną, który parametryzuje sposób świadczenia Usługi przez Operatora; Integrację stanowią też wszelkie inne formy masowego i/lub zautomatyzowanego przepływu informacji między Użytkownikami Serwisu i/lub ich Witrynami (w tym dotyczące rodzaju Reklam i Produktów) - zgodnie ze Szczegółową Umową i Specyfikacją Techniczną.
  • Plik - zgodny z wymogami szczegółowej Umowy i Specyfikacji Technicznej, służący do Integracji.
  • Odwiedzający - dowolny użytkownik Internetu, który nie jest Partnerem lub osobą działającą na jego polecenie (Fraud), dla którego następuje, Przekierowanie.
  • CPC - aktualna cena za Przekierowanie dla danej Reklamy.
  • Portfel - wirtualny portfel dostępny w ramach Konta poprzez Panel Sterowania, zasilany Punktami (przeliczalnymi na złotówki), za pomocą których rozliczane są usługi świadczone w ramach Serwisu.
  • Centrum Obsługi - centrum informacji i pomocy (opieki) dla Partnerów lub Reklamodawców; Centrum Obsługi może zawierać wiążące wytyczne dotyczące sposobu i standardów działań Partnerów lub Reklamodawców.
  • Fraud - nieuczciwe postępowanie Reklamodawcy lub Partnera mające na celu zaniżenie opłat za wyświetlanie Reklam (w przypadku reklamodawców) lub podwyższenie przychodu z opłat w postaci prowizji (w przypadku Partnerów); w szczególności, jeżeli chodzi o Partnerów, Fraudem są wszelkie automatyczne formy Przekierowania, w których nieuczestniczy (i to w sposób świadomy) Odwiedzający.
 • 3. USŁUGI

  • 3.1. Za pomocą Serwisu użytkownicy mogą się zarejestrować informując Operatora o chęci zawarcia z nim Umowy na konkretną świadczoną przez Operatora Usługę.
  • 3.2. Użytkownicy mogą zarejestrować się jako Reklamodawcy lub Partnerzy, przy czym każdy Użytkownik może być (niezależnie) zarówno Reklamodawcą, jak Partnerem (z zastrzeżeniami w przewidzianymi w niniejszym Regulaminie lub poszczególnych Umowach).
  • 3.3. Użytkownik podczas procedury rejestracji wybierają daną Usługę, w której chcą się zarejestrować, odpowiednio - jako Reklamodawca lub jako Partner.
  • 3.4. Użytkownik Serwisu może mieć w ramach jednego Konta kilka Profili Reklamodawcy i Wydawcy.
  • 3.5. Użytkownik może zarejestrować Profil Wydawcy po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez Operatora Zdolności Reklamowej Witryny Użytkownika ubiegającego się o status Wydawcy. Proces wspomnianej weryfikacji może zainicjować sam Użytkownik poprzez wypełnienie odpowiedniego Wniosku Rejestracyjnego dla Wydawcy.
  • 3.6. Użytkownik podczas rejestracji podaje wymagane dane, oraz przedstawiana jest mu Umowa, która zostaje ostatecznie zawarta w momencie wywołania przez Użytkownika linka aktywacyjnego otrzymanego od Operatora.
 • 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

  • 4.1. Operator ma prawo do:
   • dokonywania przerw konserwacyjnych w działaniu Serwisu, n. in. w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych;
   • dokonywania przerw technicznych w działaniu Serwisu, związanych m. in. z decyzją Operatora o konieczności rozbudowy Serwisu, zamiany jego konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania, na którym oparty jest Serwis.
  • 4.2. Operator będzie starał się planować przerwy, o których mowa w punkcie uprzednim i będzie starał się uprzedzać o nich wcześniej Użytkowników Serwisu, chyba, że przerwa techniczna lub konserwacyjna została wywołana przyczyną nagłą i nieprzewidzianą (np. awaria).
  • 4.3. Operator ma prawo dokonać negatywnej weryfikacji rejestrującego się użytkownika w związku z przeprowadzoną Weryfikacją i uznanie, iż użytkownik nie ma Zdolności Reklamowej lub w inny sposób nie spełnia warunków zawierania poszczególnych Umów dotyczących poszczególnych Usług jakie Operator świadczy w ramach niniejszego Serwisu.
  • 4.4. Równocześnie Operator ma prawo weryfikować treści Witryn Użytkowników Serwisu oraz treści form reklamowych proponowanych przez Reklamodawców pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem, poszczególnymi Umowami oraz powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz istniejącymi zwyczajami.
  • 4.5 W szczególności zaś Operator ma prawo odmowy wykonania Usługi lub prezentowania w Formach Reklamowych lub odsyłania przez nie (Przekierowanie) do jakichkolwiek treści, które mogą naruszać niniejszy Regulamin, poszczególne Umowy, prawo, dobre obyczaje, uczucia (również religjne) oraz prawa osób trzecich.
  • 4.6 Operator ma prawo prezentowania informacji o Użytkownikach Serwisu, którzy są równocześnie Firmami celem wystawienia sobie referencji i informacji o tym, jakie podmioty korzystają z jego Serwisu.
  • 4.7. W ramach współpracy, z Użytkownikami Serwisu której ogólne ramy ogólne określa niniejszy Regulamin, Operator zobowiązuje się do:
   • świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz treścią konkretnej Umowy zawartej z Użytkownikiem Serwisu;
   • przeprowadzenia ewentualnej Integracji Serwisu z Witrynami należącymi do Użytkowników Serwisu (lub, zgodnie z prawem, będących w ich władaniu) - adekwatnie do treści poszczególnych Umów i konkretnych opcji wybranych przez Użytkownika w Panelu Sterowania;
   • udostępniania stosownych raportów i statystyk celem rozliczeń z Użytkownikami Serwisu - Stronami poszczególnych Umów (zgodnie z tymi Umowami)
 • 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

  • 5.1. Każdy Usługobiorca ma prawo do:
   • złożenia wniosku o rejestrację (Wniosek) i tym samym wyrażenia woli stania się Reklamodawcą i/lub Partnerem
   • dokonania Rejestracji i tym samym zawarcia z Operatorem stosownej szczegółowej Umowy o ile otrzyma taką ofertę od Operatora po wewnętrznej weryfikacji Wniosku
   • wszczęcia postępowania reklamacyjnego
  • 5.2. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:
   • dostępu do Panelu Sterowania, w tym Portfela i Statystyk
   • wglądu do swoich danych, jakie przechowuje Operator
   • konfiguracji usług świadczonych przez Operatora w ramach zawartych szczegółowych Umów / Profili Użytkownika
   • wynagrodzenia na zasadach określonych w szczegółowych Umowach
 • 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  • 6.1. Każdy Użytkownik ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego celem złożenia u Operatora Reklamacji.
  • 6.2. Odpowiedni formularz do wszczęcia postępowania, o którym mowa w punkcie uprzednim, znajduje się w Centrum Obsługi.
  • 6.3. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego i zasad jego prowadzenia są wyświetlane wraz z formularzem reklamacyjnym dotyczącym danej Usługi.
  • 6.4. Reklamacje należy składać na adres .
 • 7. OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO

  • 7.1. Ochronę danych osobowych i innych danych reguluje Polityka Prywatności Serwisu.