Polityka Prywatności Serwisu Buily.pl

Pobierz wersję PDF

 

Polityka Prywatności Serwisu opisuje sposób, w jaki Operator postępuje wobec informacji osobistych, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu i/lub Usług Serwisu. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Serwisu i/lub świadczonych za jego pomocą Usług. Poniżej przedstawiono najważniejsze procedury ochrony prywatności stosowane przez Operatora.

1. Informacje Osobiste

1.1. Przeglądanie Serwisu. Można oglądać zawartość Serwisu również bez Konta/Profilu Użytkownika. Można też skontaktować się z Operatorem za pośrednictwem Centrum Obsługi lub bezpośrednio przez wysłanie wiadomości e- mail - również nie rejestrując Konta/Profilu.

1.2. Konto/Profil w Portalu. Niektóre działania w Serwisie, a w szczególności korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora, a których świadczenie jest regulowane osobnymi Umowami, wymagają Rejestracji Konta/Profilu Użytkownika i są możliwe wyłącznie dla Zarejestrowanych i Zalogowanych Użytkowników Serwisu. Podczas Rejestracji należy wprowadzić pewne informacje osobiste, w tym adres e-mail i hasło. Są one używane w celu ochrony Konta/Profilu Użytkownika przed Nieautoryzowanym Dostępem.

1.3. Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Portalu, Operator może rejestrować informacje na taki temat, jak w szczególności:

  • a. adres IP Użytkownika,
  • b. dane o przeglądanych stronach i czasie spędzonych na oglądaniu stron,
  • c. dane o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje w związku z korzystaniem z Serwisu i świadczonych w ramach niego Usług
  • d. dane o wszelkich elementach „klikanych” przez Użytkownika w Serwisie
  • e. dane o miejscach w Internecie, z których Użytkownik wywołał Serwis
  • f. dane o miejscach w Internecie, które Użytkownik wywołał bezpośrednio po opuszczeniu Serwisu

1.4. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Operator może umieszczać tag (określany też jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail Centrum Obsługi lub innych wysyłanych wiadomościach (systemowych, newsletterze, reklamach, na które Użytkownik wyraził zgodę, etc.), aby potwierdzić ich dostarczenie. Podobnie linki zawarte w takich wiadomościach mogą zawierać informacje pozwalające zidentyfikować fakt, iż wywołanie danej treści w Internecie nastąpiło w konsekwencji użycia linku zawartego w wiadomości od Operatora.

1.5. Zawartość przesłana do Portalu. Wszelkie informacje udostępnione w danym Profilu Użytkownika Serwisu a niezbędne do świadczenia Usług przez Operatora zgodnie z zawartą z danym Użytkownikiem Umową mogą być udostępnione innym Użytkownikom Serwisu w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umów zawartych z poszczególnymi Użytkownikami.

2. Sposoby wykorzystania danych

2.1. W przypadku przesłania do Serwisu Informacji Osobistych (przez które rozumie się w szczególności dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych), mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Serwisu oraz świadczonych za jego pomocą przez Operatora Usług (zgodnie ze szczegółową umową).

2.2. Operator nie używa adresu e-mail ani innych informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez zgody Użytkowników.

2.3. Operator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe, w szczególności zaś do wewnętrznych celów informacyjnych lub administracyjnych (takich jak w szczególności powiadamianie o istotnych zmianach lub aktualizacjach w Serwisie lub świadczonych w ramach niego Usługach; dotyczy to również obsługi Użytkownika oraz świadczonej mu pomocy w ramach Centrum Obsługi).

2.4. Operator może używać plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności):

  • a. zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Serwisie;
  • b. dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje;
  • c. monitorować efektywność kampanii marketingowych;
  • d. monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron;

3. Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności

3.1. Posiadając swój Profil Użytkownika, Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności w takim zakresie, jakim pozwala na to dany Profil Użytkownika Serwisu.

3.2. Użytkownik Serwisu w każdej chwili można określać, które informacje są dostępne dla innych Użytkowników, edytując swój Profil Użytkownika w takim zakresie, w jakim jest to możliwe ze względu na cel danej Umowy zawartej z Operatorem. Jednakże niektóre informacje podane przy rejestracji danego Profilu nie mogą zostać zmienione samodzielnie przez Użytkownika. W takim wypadku musi on złożyć stosowny wniosek do Operatora wraz z uzasadnieniem potrzeby zmiany danych.

3.3. Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Serwisu. Może się jednak okazać, że bez tych informacji nie będzie możliwe zarejestrowanie danego rodzaju Profilu i zawarcie odpowiedniej Umowy co do danego rodzaju Usługi świadczonej przez Operatora. Tym samym Użytkownik godzi się na takie konsekwencje braku zgody na podanie podczas rejestracji wymaganych informacji.

3.4. W takiej sytuacji Użytkownik nadal będzie miał dostęp do treści Serwisu i/lub tych Usług na które Użytkownik skutecznie zawarł z Operatorem Umowę.

4. Reklamy w Serwisie

4.1. Celem Serwisu jest również udostępnianie trafnych i użytecznych reklam wyświetlanych wszelkim Użytkownikom. Aby to osiągnąć, w Serwisie mogą być stosowane pliki cookie oraz systemy reklamowe innych firm. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne informacje, w tym pliki cookie, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku zalogowania na Profiliu Użytkownika, Operator można też wyświetlać kontekstowe reklamy na podstawie informacji podanych w ramach danego Profilu Użytkownika.

4.2. Operator używa w Serwisie m. in. plików Cookies, aby ułatwić Reklamodawcom i Wydawcom wyświetlanie Reklam oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego Reklamodawcy. Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Profilu Użytkownika oraz innych posiadanych przez Operatora informacji, które umożliwiają identyfikację.

4.3. Osoby trzecie (np. firmy reklamowe) mogą wyświetlać reklamy w Serwisie, o ile ich polityka prywatności dba o prywatność Użytkowników przynajmniej na takim poziomie, na jakim dba o nią Operator niniejszego Serwisu (przynajmniej takie starania deklaruje Operator). Operator nie udostępnia jednak serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez te serwery i sieci oraz instrukcje dotyczące wycofania zgody na objęcie nimi, należy zapoznać się z ich politykami prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu nie ma w tym przypadku zastosowania. Operator nie ma bowiem możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Serwisowi są przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.

5. Więcej informacji

5.1. Operator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych. Odpowiedzi na pytania dotyczące Usługi lub Profilu można znaleźć na stronach Centrum Obsługi.

5.2. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy zapoznać się z listą wersji zarchiwizowanych lub napisać na adres mailowy Operatora (najlepiej korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Centrum Obsługi).

Dokument obowiązuje od dnia 10.10.2011r.

 

Pobierz wersję PDF